Corporate Social Responsiblity


 


SOCIALT ANSVAR

Vår mission är att hjälpa människor till hem de älskar, en mission som inkluderar alla våra medarbetare och våra leverantörer. Vår uppförandekod visar vår respekt för mänskliga rättigheter och är baserad på FN: s deklaration för mänskliga rättigheter inom affärslivet, samt ILO: s kärnkonventioner. Tanken bakom de mänskliga rättigheterna är att alla människor, utan diskriminering, ska behandlas lika och med värdighet.


För att säkerställa att våra leverantörer lever upp till vår uppförandekod är CarpetVista sedan 2017 medlem i Amfori BSCI, Business Social Compliance Initiative, ett medlemsdrivet initiativ för ansvarsfulla leverantörskedjor. Genom BSCI granskas och förbättras arbetsvillkoren löpande för CarpetVistas och övriga medlemmars leverantörskedjor.

CarpetVista förbinder sig att respektera följande arbetsprinciper enligt Amfori BSCIs uppförandekod.

amfori BSCI Principer

Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

CarpetVista kräver att våra tillverkare respekterar arbetstagarnas rätt att bilda fackföreningar eller andra arbetstagarorganisationer och att delta i kollektivförhandlingar.

Etiskt affärsuppförande

Etiskt affärsuppförande

CarpetVista tolererar ingen korruption, utpressning, förskingring eller mutor. Vi kräver detsamma av våra affärspartners.

Rättvis ersättning

Rättvis ersättning

CarpetVista kräver att våra affärspartners respekterar arbetstagarnas rätt till rättvis ersättning.

Ingen diskriminering

Ingen diskriminering

CarpetVista erbjuder lika möjligheter och diskriminerar inga arbetstagare. Vi kräver detsamma av våra affärspartners

Anständiga arbetstider

Anständiga arbetstider

CarpetVista följer lagen om arbetstid och kräver detsamma av våra affärspartners.

Arbetshälsa och säkerhet

Arbetshälsa och säkerhet

CarpetVista säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö, bedömer risker och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att eliminera eller minska dessa. Vi kräver detsamma av våra affärspartners.

Inget barnarbete

Inget barnarbete

CarpetVista kräver att våra tillverkare inte under några omständigheter anställer någon arbetare under den lagligt lägsta åldern.

Särskilt skydd för unga arbetstagare

Särskilt skydd för unga arbetstagare

CarpetVista kräver att våra affärspartners ger särskilt skydd till alla unga arbetstagare.

Ingen otrygg anställning

Ingen otrygg anställning

CarpetVista ger alla arbetstagare lagliga anställningskontrakt och kräver detsamma av våra affärspartners

Inget tvångsarbete

Inget tvångsarbete

CarpetVista tolererar inte någon form av slaveri, människohandel eller ofrivilligt arbete och kräver detsamma av våra affärspartners.

Miljöskydd

Miljöskydd

CarpetVista tar nödvändiga åtgärder för att undvika miljöförstöring och kräver detsamma av våra affärspartners.

amfori BSCI tillvägagångssätt

Förbindelse att följa uppförandekod

Förbindelse att följa uppförandekod

CarpetVista är skyldigt att skydda arbetstagarnas rättigheter stiftat enligt lag och amfori BSCI-koden.

Supply Chain Management och spridning av principer

Supply Chain Management och spridning av principer

CarpetVista använder amfori BSCI-principerna för att påverka andra affärspartners.

Arbetstagarnas engagemang och skydd

Arbetstagarnas engagemang och skydd

CarpetVista håller arbetarna informerade om sina rättigheter och ansvar.

System för klagomål

System för klagomål

CarpetVista arbetar med system för att samla in klagomål samt förslag från anställda.

UPPFÖRANDEKOD

För oss på CarpetVista är det viktigt att de produkter vi säljer tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden. Vi äger och driver inga fabriker och alla produkter vi säljer köps in via leverantörer främst från Mellanöstern och Asien. Vi ställer krav på våra leverantörer att de förbinder sig att följa vår uppförandekod. Eftersom det i många lågkostnadsländer generellt finns ökade hållbarhetsrisker är arbetet med hållbarhet och etiska inköp en viktig och prioriterad fråga för oss.

CarpetVistas största ägare är Litorina (www.litorina.se), ett investmentbolag som sedan starten 1998 investerat i mer än 40 bolag. För Litorina är det viktigt att bidra till hållbar utveckling genom att ta ett socialt och miljömässigt ansvar, vilket ställer höga krav på alla Litorinas portföljbolagsleverantörer.

CarpetVista är medlem i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), ett europeiskt initiativ som sammanför tusentals företag kring en gemensam uppförandekod. Amfori BSCI:s främsta uppgift är att gemensamt stödja nätverket i arbetet med att skapa hållbara och etiska leverantörskedjor.

Som medlem i BSCI förbinder CarpetVista sig att tillämpa BSCI:s uppförandekod.

Alla BSCI medlemmar samarbetar för att ställa krav och förbättringar på leverantörer som i sin tur förbinder sig att följa BSCI:s uppförandekod.

Du som kund kommer inte att hitta en matta med en BSCI-logga på men alla företag som arbetar med BSCI:s standard förpliktar sig att följa nätverkets alla åtaganden.

MILJÖHÄNSYN

BSCI koncentrerar sig främst på arbetsförhållanden, men uppförandekoden ”the BSCI Code of Conduct” innehåller även vissa regler för vatten, luft och kemikalier. Våra leverantörer förväntas utvärdera all betydande miljöpåverkan av deras verksamhet, samt upprätta effektiva policyer och förfaranden som speglar deras miljöansvar. Leverantörerna bör även vidta lämpliga åtgärder för att förebygga eller minimera negativa effekter på samhället, naturresurserna och den övergripande miljön.

ARBETSVILLKOR

BSCI Code of Conduct följer den internationella arbetsrättsliga organisationen ILO:s kärnkonventioner och FNs hållbarhetsinitiativ UN Global Compact. Uppförandekoden måste spridas på arbetsplatsen för att informera arbetarna om deras rättigheter och att det finns regler för arbetarnas säkerhet och hälsa.

Vår uppförandekod säger bland annat att vi inte kommer att göra affärer med någon som använder barnarbete. Alla barn ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och de ska inte utsättas för något som kan skada deras fysiska, mentala, moraliska eller sociala utveckling. Där unga arbetstagare (i landet lagligt arbetsför ålder) är anställda, ska våra leverantörer se till att arbetet inte skadar deras hälsa eller utveckling. Vidare får deras arbetstid inte påverka eventuell skolnärvaro, deltagande i yrkesinriktad utbildning eller deras förmåga att dra nytta av andra utbildnings- eller undervisningsprogram.

Vi accepterar inte heller tvångsarbete. Alla människor har rätt till rättvisa och tydliga avtal och psykiskt eller fysiskt tvång eller någon form av övergrepp eller förnedring av anställda är givetvis inte tillåtet.

KONTROLL

Fabrikskontroller genomförs alltid av ackrediterad tredje part. Avvikelser från koden som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följas upp vid en återinspektion. Målet är att ständigt förbättra arbetsförhållandena.

UTBILDNING OCH UPPFÖLJNING

CarpetVista arbetar hela tiden med leverantörsuppföljning. Utöver tredjepartsinspektioner gör vi även egna besök regelbundet. Vi arbetar med kontinuerlig dialog, utbildning och coaching med målsättningen att våra leverantörer ska arbeta självständigt och systematiserat för att förbättra arbetarnas förhållanden och arbetsmiljö.

Om du har frågor kring vårt arbete med socialt ansvar, kontakta gärna vår CSR-chef Patricia Widgren på patricia.widgren@carpetvista.se

Modern struktur

Colored Vintage & Patchwork
Upp till  70%

Kelim
30-50%

Nyheter

Nain
Upp till  30%

Modern Kelim
Upp till  40%

Ställ din fråga

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om våra erbjudanden